آخرین ارسال های تالار گفتمان

هیچ ارسال جدیدی برای تالار گفتمان وجود ندارد .
آبان
30
1391

پاسخ خود آزمایی های زبان فارسی 1

 

برای دیدن این مطلب لطفا به ادامه مطلب بروید

پاسخ خودآزمایی زبان فارسی ( 1 )

                                                 

خودآزمایی درس اول :
1
چرا استفاده از زبان آسان است؟ با یک مثال توضیح دهید؟

استفاده از زبان به این دلایل آسان است.
1. ما این کار را از سال اول زندگی و به تدریج شروع می کنیم.
2. طرز استفاده از آن را بطور طبیعی فرا می گیریم، بی آن که به درس و مدرسه نیاز داشته باشیم. به عنوان مثال : کودک بعد از ماه های نوزادی با پدر و مادر نزدیکان خود ارتباط برقرار می کند و حتی با ادای واژه هایی «ماما، بابا ...» از زبان استفاده می کند.
 

2 سه کلمه بگویید که وجود خارجی ندارد اما چون در زبان ما بکار رفته اند برای آنها بیرون از ذهن خود قائل به وجود خارجی شده ایم.

به جز کلمات سیمرغ، دیو که درس آمده می توان کلمه های ققنوس ، هیولا، غول و اژدها را نام برد.  

 3 - آیا شناخت زبان با توانایی استفاده از آن یکی است؟

خیر، چون ما از زبان به آسانی استفاده می کنیم ولی برای پاسخ به سؤال چرا ، حرف زدن را خود یاد می گیریم اما نوشتن را در مدسه و پاسخ به سؤالاتی نظیر این، همه در گرو شناخت زبان است.  

خود آزمایی درس دوم :
1
در نوشته های زیر جمله ها را مشخص کنید و نهاد و گزاره هر جلمه را تعیین کنید.

(علمای بزرگ دائم (نهاد)) در (لشگرگاه، رفت و آمد داشتند(گزاره))، و (غزالی(نهاد)) از (برخورد با آن بهره ها می یافت(گزاره)).
([غزالی](نهاد)) (با بعضی از آن ها مناظره می نمود(گزاره))
([غزالی](نهاد)) شاید (از بسیاری از آن ها استفاده(گزاره)) می کرد.
 

 2 برای گزاره ها، نهاد و برای نهادها گزاره های مناسب بیابید.

سعدی و مولوی دو تن از شاعران بزرگ ایران زمینند.
شاهنامه ، اثر بسیار ماندگار حکیم ابوالقاسم فردوسی است.
شناسه، نهاد اجباری جمله است.
برادر بزرگم امسال به دانشگاه راه یافت.
دانشگاه پایگاه علم درونش است.
 

 3 در هر یک از تمرین های زیر، واژه هایی داده شده است. این واژه ها را بطور مناسب دو جمله نمونه، جانشین سازی کنید. هر جا لازم است تغییرات دیگری نیز بدهید، در هر تغییر، نهاد و شناسه را مشخص کنید. جمله های جدید را مطابق نمونه بنویسید

پیرمرد کودکان را به خانه رساند.

جمله

نهاد

گزاره

پیرمرد

پیرمرد

پیرمرد

پیرمرد

پیرمرد

پیرمرد

کودکان را به خانه رساند (Øشناسه)

(Øنشانه  به معنی نبود شناسه است)

کودک را به خانه رساند (Øشناسه)

را به خانه رساند (Øشناسه)

او را به خانه می رساند (Øشناسه)

او را به خانه رسانده بود(Øشناسه)

 

2 انسان آگاه وظیفه اش را به خوبی انجام می دهد.

جمله

نهاد

گزاره

انسان آگاه

اعضای جامعه

دانش آموز

ما

همه اعضای خانواده

شما

من

وظیفه اش را به خوبی انجام می دهد(د : شناسه)

وظیفه شان را به خوبی انجام می دهند(ند : شناسه)

وظیفه اش را به خوبی انجام می دهد (د : شناسه)

وظیفه مان را به خوبی انجام می دهیم (یم : شناسه)

وظیفه شان را به خوبی انجام می دهند (ید : شناسه)

وظیفه تان را به خوبی انجام می دهید ( ید :‌شناسه)

وظیفه ام را به خوبی انجام می دهم (م :‌شناسه)

خودآزمایی درس سوم :
با رسم جدول بخش های اصلی جملات زبر را مشخص کنید.
الف
هیزم شکن به جنگل می رود.
ب
زبان یکی از جنبه های رازآمیز وجود انسان است.

جمله

نهاد

گزاره

هیزم شکن

به جنگل می رود

زبان

یکی از جنبه های رازآمیز وجود انسان است

 متن زیر را اصلاح کنید.
خانم سعیدی لیسانسیه ی زبان وادبیات فارسی است وی درباره این دیوان پروین اعتصامی شاعره ی مشهور ایران چنین گفت : ما مدینه ی فاضله ای از ارزش های اخلاقی را در دیوان پروین می بینیم.

خانم سعیدی لیسانس زبان و ادبیات فارسی است . وی درباره دیوان پروین اعتصامی شاعر مشهور ایران چنین سخن گفت : «ما مدینه ی فاضله ای از ارزش های اخلاقی را در دیوان پروین می بینیم.»  

خودآزمایی درس چهارم :
1
نام هر یک از اجزای جمله های زیر را بنویسید.

قدر وقت را بدانیم . مفعول + فعل
تجربه های بسیاری از سفر برگرفتیم. / مفعول + متمم + فعل
متصدی موزه جوانی بود سی ساله. / نهاد + مسند + فعل
زندگی چیست؟ / نهاد + مسند + فعل
کودکان داوطلب فروش «نشریه شمال» می شدند./ نهاد + مسند + فعل
مرغان دریایی پریده بودند . / نهاد + فعل
 

 2 با هریک از فعل های زیر دو جمله بنویسید و اجزای آن را مشخص کنید.

می نشیند.
کبوتر می نشیند ./ نهاد + فعل
شکست : 1- شیشه شکست :/ نهاد + فعل
غمت در دل می نشیند . / نهاد + متمم + فعل
باد شیشه را شکست . / نهاد + مفعول + فعل
می بینند .
1
بچه ها برنامه ها را می بینند./ نهاد+ مفعول + فعل
2
می دوخت : خیاط لباس را می دوخت : / نهاد + مفعول + فعل
چرخ می دوخت . / نهاد + فعل
چشم می بیند. / نهاد+ فعل
 

 

خود آزمایی درس پنجم
1
با مراجعه به جدول نشانه گذاری در هر یک از عبارات زیر نشانه ی مناسب را بکار ببرید.

هنگامی که بخواهند از مزایای صرفه جویی و پس انداز سخن بگویند، معمولاً ضرب المثل «اندک اندک خیلی شود و قطره قطره سیلی» را بکار می برند.
گاندی در حالی به وطن بازگشت ( 1917) که شهرت خاص و عام یافته بود.
برای درست نوشتن باید واژگان مناسب اسم، فعل ، قید و صفت را خوب بشناسیم.
عوامل مهم تربیت عبارتند از : خانواده ، مدرسه، معلم ، اجتماع ، کتاب و .....
دکتر محمد معین به سه زبان زنده ی دنیا آشنایی داشت : عربی، فرانسه و انگلیس به چهار زبان باستانی نیز مسلط بود : پهلوی، فارسی باستان، اوستا و سنسکریت، در دستور زبان و نیز لغت فارسی نظیر نداشت.
از این جا در می یابیم که او چه پایگاه بلند علمی و ادبی داشته است.
چند دکان کوچک نانوایی، قصابی، عطاری دو قهوه خانه و یک سلطانی .... مجموعه شهر را تشکیل می داد.
 

خود آزمایی درس ششم :
1
شکل های مختلف یک زبان را نام ببرید.

گونه، لهجه، گویش  

 2 تفاوت معنایی کلمه ی «زبان» را در نمونه های زیر بیان کنید.

خوراک زبان، «زبان» عضوی از بدن گاو گوسفند است. زبان رنگ ها، «زبان» بیانگر حالت های روحی و روانی است.
زبان فارسی «زبان» وسیله ای برای ایجاد ارتباط و انتقال پیام است. زبان پرندگان «زبان» به معنی صوت ها و صداهاست.
 

3 دو ساختی بودن زبان چه فایده هایی دارد؟

ویژگی دو ساختی بودن موجب می شود که زبان های انسانی به چنان امکانات پیچیده و گسترده ای دست یابند که نظیر آنها در زبان های دیگر هرگز یافت نمی شود.  

 4 برای هر یک از ویژگی های زایایی و نا به جایی زبان دو مثال بزنید:

ویژگی زایایی :
1
گل ها با نوازش نسیم در رقص شدند.
2
سحرگاهان کودکی سرخ رو در افق شرق متولد شد.
ویژگی نابه جایی :
1
دیو سپید در برابر رستم قد علم کرد.
2
ننه سرما بساط خود را در شهر پهن کرد  

خود آزمایی درس هشتم :
1
ساخت اول شخص مفرد را در هشت زمان از مصدرهای زیر را بنویسید.

مصدر

زمان ها شخص خواسته شده

ماضی  ساده

ماضی استمراری

ماضی بعید

پذیرفتن

اول شخص مفرد

دوشخص مفرد

سوم شخص مفرد

پذیرفتم

پذیرفتی

می پذیرفتند

می پذیرفتم

می پذیرفتی

می پذیرفتند

پذیرفته بودم

پذیرفته بودی

پذیرفته بودند

 

ماضی التزامی

مضارع اخباری

ماضی نقلی

مضارع التزامی

آینده

پذیرفته باشم

پذیرفته باشی

پذیرفته باشند

می پذیرم

می پذیری

می پذیرند

پذیرفته ام

پذیرفته ای

پذیرفته اند

بپذیرم

بپذیری

بپذیرند

خواهم پذیرفت

خواهی پذیرفت

خواهند پذیرفت

2 از فعل های نشسته است، می نگریست، نمی پذیرد، می رود، طبق نمونه، مصدر، بن ماضی، بن مضارع و صفت مفعولی بسازید.

فعل

مصدر

بن ماضی = مصدر (مرخم)

بن مضارع

صفت مفعولی

آورده است

آوردن

آورد

آور

آورده

ننشته است

نشستن

نشست

نشین

نشسته

می نگریست

نگریستن

نگریست

نگر

نگریسته

نمی پذیرد

پذیرفتن

پذیرفت

پذیر

پذیرفته

می رود

دویدن

دوید

دو

دویده

 3 فعل های زیر را با حفظ شخص به زمانهای گذشته ساده، نقلی ، بعید برگردانید و مشخص کنید و کدام فعل ها، پس از تغییر، شناسه ی دَ به Ø بدل شده است.
می نویسد : ماضی ساده نوشت
Ø نقلی نوشته است Ø بعید نوشته بود Ø
می رود :-> رفت
Ø -> رفته است Ø ->رفته بود Ø
بروند : -> رفتند -> رفته اند-> رفته بودند
خواهیم آمد : -> آمدیم -> آمده ایم -> آمده بودیم
می آیند : -> آمدند -> آمده اند -> آمده بودند
خواهند شنید : -> شنیدند -> شنیده اند -> شنیده بودند
4
املای صحیح کلمات زیر را بنویسید.
تهییه ی لباس ، تعیین قیمت، تحقیق و بررسی ، عماق دریا، تقدم دریا، نامه ی مزبور، راجب درس، تشکر و سپاسگزاری، مرحله اول، ملکوک گذشته .
« تهیه لباس ، تعیین قیمت، تحقیق و بررسی، اعمال دریا، تلاطم دریا، نامه ی مزبور، راجع به درس، تشکر و سپاسگزاری ، وهله اول ، ملوک گذشته »
 

خود آزمایی درس نهم :
1
با مقایسه دو نوشته زیر، تفاوت آنها را بنویسید.
1
زبان و سینه اندیشیدن است. مردمی که زبانی پرمایه و توانا ندارد. از فکر بارور و زنده و آفریننده بی بهره اند، بنابراین هر قدر در تقویت این بنیاد مهم زندگی غفلت شود، در پرورش فکر مردم سهل انگاری شده است. کسانی که حد و رسم معانی کلمات و مرز آن ها برای خودشان روشن نیست چگونه می توانند درست بیندیشند و چه چیز را می توانند مطرح کنند؟ حاصل پریشانی فکری، بی گمان، پریشان گویی است.(مجله یغما، سال 35 ، شماره 2 غلامحسین یوسفی)
2
غروب، غم رنگ و خونین و خورشید در زیر پلک غبار، اشک خونین می بارد، همهمه و قهقهه ها می زند، زمین می لرزد، طوفان در دشت نمی وزد و موج خون بر کناره و کرانه های گودال تا قله ی بلند تاریخ بالا می زند . زمین می لرزد، التهابی مبهم گسترده ی دشت را پوشانده است .
آب ایستاده است و خاک موج برداشته.(سوگ سرخ، محمدرضا سنگری)

زبان نوشته ی اول علمی است و هر لفظی به معنای روشن حقیقی خود بکار رفته است. این نوشته صریح، دقیق ، گویا و بی ابهام است و برای انتقال مفاهیم علمی بکار رفته است.
زبان نوشته ی دوم ادبی است . چون نویسنده با استفاده از آرایه های ادبی به توصیف پرداخته است. پیام نوشته نیز بطور غیرمستقیم و غیر صریح بیان شده است و آفرینش ادبی در نظر بوده است.
 

 2 نوع فعل های دو متن تمرینی قبلی را تعیین کنید.

است :‌مضارع / ندارد . مضارع (در مفهوم اخباری) اند : (در بی بهره اند) مضارع / شود:مضارع التزامی / شده است:ماضی نقلی/ نیست : مضارع / می توانند : مضارع اخباری /بیندیشند : مضارع التزامی / می کنند : مضارع التزامی / می بارد : مضارع اخباری /(فروکش) کرده است :‌ماضی نقلی / نمی وزد : مضارع اخباری / می زند و می لرزد:مضارع اخباری/ پوشانده است،ایستاده است و برداشته است : ماضی نقلی  

 3 در نوشته های زیر غلط های املایی را بیابید و آن ها را اصلاح کنید.

او به پست کتاب دار و دبیرستان منسوب شده است. منسوب -> منصوب
سهراب سپهری از شاعران مأثر است. مأثر -> معاصر
حقیقت علم ، کمک به هم نوع جنس و کسب رضایت باریتعالی. خیش -> خویش.باری تعالا ->باری تعالی.
سنگ های خورد را از زمین زراعی جم کرد.خورد -> خرد. جم -> جمع
 

خود آزمایی درس دهم :
1
در جمله های زیر از مصدرهای داخل پرانتز فعل مناسب بنویسید.

مادر کودکش را (خوابیدن) -> خواباند.
سخنان بزرگمهر را به اطلاع مردم ایران (رسیدن) -> (رساند یا رسانید)
خود جگر دیو سپید مرا در چشم کاووس (چکیدن) -> (چکاند، چکانید)
رستم بار دیگر رخش را تا محل حادثه (دویدن) -> (دواند یا دوانید) و به سرعت خود را به آن جا (رسیدن) -> (رساند یا رسانید)
 

 2 نوع فعل را از نظر گذر و ناگذر مشخص کنید.

در نویسندگی مهارت در پروراندن مطلب بسیار مهم است. -> گذرا به مسند
نوشته خوب آن است که نویسنده مقصود خود را خوب بپروراند. -> جمله ی اول گذرا به مسند . جمله دوم گذرا به مفعول
نویسنده خوب واقعیات را دقیق می بیند -> گذرا به مفعول
 

 3 هر یک از فعل های زیر را طبق نمونه به سه صورت مضارع التزامی ، ماضی التزامی و ماضی ساده بنویسید.

فعل

مضارع التزامی

ماضی التزامی

ماضی ساده

آورده است

بیاورد

آورده باشد

آورد

می  دود

بدود

دویده باشد

دوید

پذیرفته بود

بپذیرد

 پذیرفته باشد

پذیرفت

آمده بودند

بیایند

آمده باشند

آمدند

فکند

بیفکند

افکنده باشد

افکند

برده اند

ببرند

برده باشند

بردند

سازند

بسازند

ساخته باشند

ساختند

خودآزمایی درس یازدهم :
1
نمونه ای از ایات قرآنی را با راهنمایی معلم خود بیابید که در آن دو چیز مقایسه شده باشد.

خداوند گران مرتبه در مقایسه حل و باطل اینگونه تمثیل می آورد: خدا از آسمان آبی فرو فرستاد که در هر ورودی به قدر ظرفیتش سیل آب جاری شد و بر روی سیل کفی برآمد. چنانچه فلزاتی را نیز برای تجمل و یا برای اثاث و ظروف در آتش ذوب کنند مثل کفی بر آورد. خدا به مثل این برای حق و باطل مثل می زند که آن کف به زودی نابود می شود و اما آن آب و فلز که به خیر مردم است در زمین باقی می ماند. خدا مثلها را چنین می زند .(سوره رعد، آیه 17) همچنین است از مقایسه حکمت دهنده آن، تمثیل در شأن منافقان، تمثیل در ناپایداری دنیا و غیره .  

 2 کاربرد درست کلمات زیر را بنویسید:

جاناً -> جانی ، دوماً -> دومی ، سوماً -> سومی، تلفناً -> تلفنی ، زباناً -> زبانی ، تلگرافاً -> تلگرافی ، باغات -> باغ ها، گرایشات -> گرایش ها  

خودآزمایی درس دوازدهم :
1
هسته این گروههای اسمی را مشخص کنید.(هسته ها در پرانتز قرار دارند)

همین (دو کتاب)جغرافی، (خانه) پدری، (عامل مهم) ترقی در جوانان، (سازمان ملی) توسعه و پیشرفت اقتصادی، (هر درخت) میوه دار، همه (کس) ، (آهنگ های آسمانی)، یک گله (گوسفند) ، هر پنج (دانش آموز).  

 2 - با یکی از راههای چهارگانه ای که خواندید اسم بودن واژه های زیر را ثابت کنید :
اسم ها عبارتند از : پارچه ، قید، اصلی، معرفه دیوار، ساختمان ، شعر ، شعرا . چون :

لف: می شود آن ها را جمع بست. پارچه ها، قیدها، اصلی ها، معرفه ها ، دیوارها ، ...
ب: آن و این می گیرند. آن پارچه، آن قید، آن دیوار .......
پ : ی نکره می گیرند : پارچه ای ، قیدی ، اصلی ای ، معرفه ای ، ......
ت : در جمله تعش می پذیرند‌:‌پارچه را خریدم ، فیلم اصلی است و ...........
3 - اسم های زیر را با علامت یا علامت های مناسب جمع ببندید:
چشم -> چشم ها، چشمان / سبزی -> سبزی ها / عضو -> عضوها / عقاب -> عقاب ها ، زانو -> زانوها ،زانوان / فرمایش -> فرمایش ها / آشنا -> آشناها، آشنایان / ریاضی -> ریاضی ها / بانو -> بانوان / کافر -> کافران
4
جمع های مکسر واژه های زیر را بنویسید.
زمان -> ازمنه / قله -> قلل / شاهد -> مشهود، شواهد / عمل -> اعمال / دعا -> ادعیه / کاسب -> کسبه / نتیجه -> نتایج / ماده -> مواد / کافر -> کفار
5
اسم های زیر ساده اند یا مرکب یا مشتق ؟
اسم های ساده :‌کاروان ، شتر ، زرافه ، کلاغ، چنار، پلکان، هوش ، ........
اسم های مرکب : قافله سالار، تک سوار، شترگاه و پل

13 دیدگاه + فرستادن دیدگاه

 • May I simply say what a comfort to find someone that really understands what they're talking about online. You definitely realize how to bring an issue to light and make it important. More and more people ought to check this out and understand this side of your story. I was surprised that you are not more popular given that you surely possess the gift.


  سایت
 • I'm gone to say to my little brother, that he should also pay a quick visit this website on regular basis to obtain updated from hottest news update.


  سایت
 • Hello i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this paragraph i thought i could also make comment due to this brilliant piece of writing.


  سایت
 • Why users still use to read news papers when in this technological world all is available on web? http://joo.bestlordsmobilehack.eu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2024


  سایت
 • It's going to be end of mine day, but before finish I am reading this great piece of writing to increase my know-how. http://xn--84-6kca9bkwpikt9g.xn--p1ai/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=830


  سایت
 • This is my first time go to see at here and i am genuinely impressed to read everthing at alone place. http://hrpowerhouse.co.ke/index.php/component/k2/itemlist/user/239533


  سایت
 • What's up to all, it's truly a fastidious for me to pay a visit this site, it includes useful Information.


  سایت
 • It's truly very difficult in this active life to listen news on Television, therefore I just use the web for that reason, and take the newest news. http://blogs.rediff.com/lornalindrum48/2017/06/30/problem-games-who-seem-to-make-any-person-think/


  سایت
 • wie man Gewicht im letzten Monat bis 30 kg zu verlieren http://cigopweight.space/c54w7x8pv8qa9mi.html Gewicht zu verlieren, durch 10kg in drei Monaten http://cigopweight.space/jw-1x57x1k7-xn-18873-22y.html Gewichtsverlust Forum auf Bormental http://cigopweight.space/7-2zutf-f33qc.html Esprimere la dieta piГ№ efficace per 3 giorni http://cigopweight.space/xr9x9nkp5ig-91g.html ricetta frullato di frutta per la perdita di peso http://cigopweight.space/1-2o4s4g86c9f3v-wf6o74.html tГЁ allo zenzero Bella per la perdita di peso http://cigopweight.space/d4n-mql3-h65k69s6sn7-q.html hogy van-e KarcsГєsГ­tГі Г¶v borjak http://cigopweight.space/g12z2453-559qzu.html karamell cukorka Г©s a fogyГЎs http://


  سایت
 • topgl03o9a</br> fast payday loans</br> <a href="http://paydayloansonline2017.com"> what is a payday loan</a> </br> &lt;a href=&quot;http://paydayloans2017.com&quot;&gt; payday loans&lt;/a&gt; </br> http://paydayloansonline2017.com-payday loans no credit check </br> bad credit personal loans not payday loans


  سایت
 • My brother recommended I might like this blog. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!


  سایت
 • Hi! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good success. If you know of any please share. Kudos! http://chaturbatefreetokenshack.com/


  سایت
 • Asking questions are truly fastidious thing if you are not understanding something totally, but this article offers good understanding even. http://www.afghanconsulate-munich.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=21077


  سایت

فرستادن دیدگاه


برای افزایش امنیت لطفا کدی را که در تصویر زیر می بینید در کادر وارد کنید :
CAPTCHA Image   Reload Image
Enter Code*:

مدیران سایت

سطح سوالات

نظر شما در مورد سوالات این وبلاگ چگونه است؟

بسیار عالی
خوب
متوسط
ضعیف

+ مشاهده نتایج


نوع سوال

شما به کدام یک از نوع سوال های زیر علاقه بیشتری دارید ؟

تشریحی
تستی
پاسخ کوتاه

+ مشاهده نتایج


طراحی سایت

آیا از طراحی شکل ظاهری سایت راضی هستید ؟

بله
خیر

+ مشاهده نتایج


دبیران دبیرستان فرهنگ - پایه اول

به کدام یک از دبیران زیر بیشترین امتیاز رامی دهید ؟

فیزیک
شیمی
زیست
ریاضی
عربی
زبان انگلیسی
دین و زندگی
ادبیات
زبان فارسی
تعلیمات اجتماعی

+ مشاهده نتایج


دبیران دبیرستان فرهنگ - پایه اول

به کدام یک از درس های زیر کمترین امتیاز را می دهید ؟

فیزیک
زیست
شیمی
ریاضی
ادبیات
زبان فارسی
زبان انگلیسی
عربی
دین و زندگی
تعلیمات اجتماعی

+ مشاهده نتایج


منوی کاربر

نام کاربری :

کلمه عبور :عضویت در سایتفراموشی رمز عبور

موضوعات مطالب